Verses:
G, G/F#, Em, D, C, D, C, D
G, G/F#, Em, D, C, D, C, D, C, G, D

Chorus:
C, D, G, G/F#, Em